přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 3 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 353
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2009, 17:06 
Jste žena nebo muž?
žena

Platí o Vás, že jste:
- patříte (též) do skupiny, která zde není jmenována

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím za skupinu, která si mne vybrala, abych hovořil(a) jejím jménem.

Jaké otázky Vás napadají v souvislosti se standardem kvality profese učitele?
Jakým mechanismem budou standardy kvality učitelské profese aplikovány do škol – jako obecně závazný standard, jako určitý jednotící rámec?
Jak bude kontrolováno respektování a dosahování standardu kvality?
Jak bude řešeno dosahováníXnedosahování standardu kvality profese v oblasti financování škol?
Jak bude řešeno dosahováníXnedosahování standardu kvality profese v oblasti finančního hodnocení jednotlivých učitelů?
Jak budou jednotlivé standardizované profesní kompetence učitele rozděleny na kompetence nutné (bude k nim směřováno v rámci pregraduální přípravy na VŠ a další rozvíjející kompetence v oblasti získané v celoživotním vzdělávání?
Jak se budou navyšovat finance pro VŠ připravující učitele směrem ke standardu (otázka navýšení dotace na studenta a absolventa)?
Kdo bude realizovat další vzdělávání učitelů v rámci celoživotního vzdělávání – VŠ nebo soukromé vzdělávací agentury?
Jak bude řešena velká rozdílnost pojetí přípravy učitelů na jednotlivých VŠ – pedagogické, přírodovědecké, filosofické, teologické fakulty atd.? Ovlivní koncepci vzděláváná na všech učitelských fakultách?
Bude respektování standardů v kurikulu pregraduální přípravy učitelů kritériem hodnocení oboru Akreditační komisí?
Bude zřízena síť vzdělávacích služeb pro další vzdělávání učitelů (v celoživotním vzdělávání)?
Proč se nečerpají také zkušenosti s koncepcí učitelské způsobilosti a učitelské profese v období první republiky?
Bude při tvorbě standardu vycházeno i z reálných činností (reprezentativní profesiografické šetření činností učitele)?
Jakou podobu bude standard mít – v oblasti personálního managementu, existují různé modely standardů a používají se různé postupy vedoucí k jejich tvorbě?
Nebude reforma směřující k tvorbě a aplikaci standardů probíhat pouze v administrativní rovině? Nepovede k větší administrativní zátěži škol a jejích pracovníků?
Nepovede zavedení standardů pouze ke zvýšení pracovního stresu učitelů a k obavám z dalšího působení ve školství?
Jak bude zajištěn dostatek kvalitních mentorů, uvádějících učitelů a supervizorů?
Jaké kompetence budou vyžadovány od mentorů, uvádějících učitelů a supervizit?
Je standard prosaditelný a vychází z obecného konsensu odborné veřejnosti?Jak rozumíte pojmu standard, jak byste jej vysvětlil(a)?
Standard kvality chápeme jako nezbytně nutnou úroveň (měřitelnou) profesních kompetencí učitele. Jedná se dle našeho názoru o soubor, či výčet pracovních činností ve smyslu charakteristiky jejich realizace (co by měl učitel dělat?) a cílů, jimiž je jejich prostřednictvím dosaženo (jaký by měl být výsledek těchto “kvalitních činností“).Jaký je podle Vás hlavní smysl standardu?
Smysl spatřujeme ve vytvoření vzorce kvalitního výkonu profese učitele a nástroje hodnocení kvality práce učitele (vnější i vnitřní) pro efektivní a transparentní rozdělování prostředků ve školství.

Vznikne podklad pro koncipování kurikula pregraduální přípravy učitelů – mělo by se směřovat ke standardizaci ve smyslu zkvalitnění učitelské přípravy na VŠ.


Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Pro VŠ připravující učitele bude pomocí při koncipování programů učitelské přípravy (měl by vzniknout fungující model činností kvalitně připraveného učitele, jejichž platnost by měla trvalejší charakter).
Jinak bude prostředkem:
- hodnocení práce učitele (i finančního) z pozice vedení školy,
- hodnocení kvality školy z pozice zřizovatele, inspekce a dalších aktérů školy (žáci),
- sebehodnocení učitele (sebereflexe)
Povede ke zkvalitnění výuky na ZŠ a SŠ – zlepšení výsledků žáků.Jaké podmínky musejí být splněny, aby standard mohl dobře sloužit?
Je nutné, aby došlo ke změně:
- vztahu státu a školství, posun od deklarování školství jako priority k jeho skutečné finanční podpoře –vyšší dotace na studenta učitelství, vyšší dotace na absolventa,
- systému hodnocení škol,
- systému hodnocení učitelů.
Musejí být jasně stanovená pravidla tvorby kurikula pregraduální přípravy učitelů na VŠ, (omezení experimentů jako strukturalizace učitelského vzdělávání Bc a Mgr).
Vycházet je nutné ze skutečného stavu současné práce učitele (koncipováno na základě reprezentativního profesiografického šetření práce učitele).
Musí být výsledkem obecného konsensu (musí se s ním vnitřně ztotožnit především učitelé).
Nesmí být zneužit k restrikcím.
Musí být vnímán jako podpora existenčních a profesních jistot učitele jako zaměstnance.Kdo by měl vytvářet a zajišťovat podmínky pro to, aby standard mohl dobře sloužit?
V oblasti financování – stát (nutné přehodnotit současné pojetí dotace na studenta učitelství a rovněž systém financování primárního a sekundárního školství – platy učitelů atd.).
V oblasti kontroly – česká školní inspekce, zřizovatel, ředitel školy, jednotliví učitelé.
V oblasti poskytování poradenství a součinnosti při koncipování standardů kvality učitelské profese – nutná součinnost VŠ, především standardních pedagogických fakult.
V oblasti dalšího vzdělávání učitelů – nutná součinnost VŠ.
Systém by neměl být realizován a podporován soukromými vzdělávacími a poradenskými agenturami a firmami.
Měla by kvalita práce učitele mít vliv na výši jeho mzdy?
Ano
Byl by to přece nástroj kariérního růstu.
Pokud nebude kritérium kvality učitelské profese zohledněno ve finančním hodnocení učitele, ve finanční podpoře vysokoškolského vzdělávání učitelů, potom jsou tyto aktivity zbytečné.

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
Hlavní riziko zavádění a fungování standardů kvality profese učitele vidíme v tendenci aplikovat standardy kvality převzaté ze zahraničí, bez ohledu na naše kulturní, sociální či historická specifika. Navrhujeme v rámci koncipování standardů kvality reflektovat stav českého školství, např. období první republiky.
Dalšími riziky může být jeho formální přijetí bez zabezpečení všech potřebných systémových vazeb
a tendence zavést standardy jen v administrativní rovině (viz způsoby realizace ŠVP).Má standard být povinný pro všechny učitele?
Nevím

Měl by podle Vás standard popisovat pouze jednu úroveň kvality závaznou pro všechny učitele, nebo má obsahovat i vyšší úrovně, které by dosahovali pouze někteří vynikající učitelé?
Měl by mít více úrovní: jednu základní závaznou pro všechny učitele a nejméně jednu vyšší pro vynikající učitele

Jak by se podle Vás mělo postupovat, pokud nějaký učitel nedosáhne základní úrovně standardu?
Analyzovat příčiny, poskytnout podporu na překonání - projít kursem celoživotního vzdělávání a osvědčit své kompetence v rámci opětovného složení zkoušky z učitelské způsobilosti (která by měla jednotný, státem garantovaný charakter)
Považovat ho jen za pomocného učitele (až do opětovného složení zkoušky z pedagogické způsobilosti), zvažovat trvalost pracovní smlouvy (možnost deficity – viz učitelé 1. republiky).


Kdo a jak by podle Vás měl posuzovat, zda učitel dosahuje kvalit popsaných ve standardu?
K posuzování by mělo docházet na více úrovních – z pozice více hodnotitelů (z důvodu lepší kontrolovatelnosti a objektivity zjištěných dat).
Hodnotitelé:
-ČŠI,
-vedení školy,
-učitelé v rámci vlastního hodnocení,
-žáci jako uživatelé vzdělávacích služeb.

Řešením by bylo sestavení nadregionálních hodnotitelských komisí složených ze členů, kteří by prokázali svou schopnost hodnotit (certifikát hodnotitele).


Měla by být vytvořena jedna společná verze standardu pro všechny učitele MŠ, ZŠ a SŠ?
Ne
Není možné srovnávat obsah jejich práce, navrhujeme rozdělit na skupiny MŠ, 1. st. ZŠ. 2. st. ZŠ a SŠ.
Zavádění společného standardu je možné jen v obecné rovině, jako rámec, který by měl být operacionalizován dle stupně a typu školy.

Jakým způsobem by měl být standard využíván v přípravném vzdělávání učitelů?
S ohledem na standard by měla být koncipována kurikula programů, oborů a disciplin, jejich návaznost a struktura jako výsledek profilu absolventa. Zároveň by se měly standardy kvality stát základem Státní závěrečné zkoušky z pedagogické (učitelské) způsobilosti, která by měla být standardizována do určité závazné podoby, platné na všech VŠ připravující učitele.Jak má být standard využíván pro podporu profesního růstu učitelů?
Měl by být nástrojem sebekontroly učitele, motivačním faktorem (zlepšení ohodnocení práce učitele – především finančního),
hlavním nástrojem k vytvoření stupňů kariérního růstu (pro kariérní růst nestačí pouze stárnout).
Dosažení či překročení standardu kvality by mělo být certifikováno a sloužilo by jako doklad profesní odbornosti, jako záruka sociálních jistot učitele jako zaměstnance (otázka pracovního poměru na dobu neurčitou pro certifikované učitele).
Domníváte se, že tvorba standardu profese učitele je potřebná?
Ano, pokud budou vytvořeny systémové podmínky pro zavádění standardu do praxe

Vyhovuje Vám předložené členění standardu (zvolené oblasti a podoblasti)?
Nevím

Jaké úpravy členění případně navrhujete?
Pokládáme návrh jen za první pracovní verzi, která by měla být operacionalizována na soubor konkrétních činností a úrovní výsledků těchto činností. Požadujeme srozumitelnost a konkrétnost, vyvarovat se slovníku RVP.Zde je prostor pro Vaše návrhy nebo úpravy formulací, které by standard měl obsahovat
Navrhujeme reprezentativní profesiografické šetření práce učitele, na jehož základě by bylo zváženo, co je nutné realizovat a co je možné realizovat.
Bylo by žádoucí naformulovat alespoň vstupní „prahové“ kvality učitele, který teprve nastupuje do praxe, ostatní návazné kroky je možné dělat postupně.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotazník číslo 353
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2009, 06:55 
Offline

Registrován: 26 dub 2009, 13:44
Příspěvky: 35
Pokud už standard musí být tak podle tohoto. Nejlepší názory na provedení standardu jaké jsem tu četl:-)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotazník číslo 353
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2009, 12:32 
půjčme té paní s tituly třídu na měsíc a stopujme, kdy bude chtít jezdecký bičík.


český učitel(dnes spíš učitelka) je schopen učit za jakýchkoli podmínek: za marxismu marxismus, za evropanství globalismus, za Araba islám. Jsme jen nástrojem státu k čemukoli


Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 3 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz