přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 159
PříspěvekNapsal: 16 črc 2009, 07:16 
Jste žena nebo muž?
žena

Platí o Vás, že jste:
- učitel(ka) základní školy

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím pouze sám (sama) za sebe.

Je podle Vás tvorba takto pojatého systému podpory profesního růstu učitelů v našem školství potřebná?
ne
Není dořešeno, kdo to bude objektivně hodnotit. Ředitelé nejsou to pravé. Pokud učitel je lepší než oni, má smůlu. Přikyvující učitelé mají štěstí.

Klade současná společnost na učitele nějaké nové a náročné požadavky ve srovnání s dobou, kdy jste sami byli žáky?
ne
Každý si dělá, co chce. Hlavně být zadobře s vedením školy.

Jaké věci v současné době nejčastěji zbytečně odvádějí pozornost a síly učitelů od toho, aby se mohli věnovat zvyšování kvality vlastní výuky a vlastnímu profesnímu růstu? Buďte co nejkonkrétnější (například místo „zbytečná administrativa“ napište, co tím konkrétně myslíte).
Zbytečné trávení času ve škole, když si úkoly a přípravy mohou učitele dělat doma.Což ocení ti, co mají vlastní rodinu.Jinak ať si tam sedí třeba do rána, ale ať pak nejsou dávány ostatním za vzor dokonalosti.

V prvním kole diskuse učitelé popisovali, co by jim pomohlo lépe se soustředit na kvalitu výuky a vlastní profesní rozvoj. Kdybyste měl(a) Vy osobně rozhodnout, do jakých opatření se mají investovat miliardy korun ze státního rozpočtu s cílem zvýšit kvalitu učitelské práce a musel(a) byste seřadit následující položky podle priorit, jak byste je seřadil(a)? Každé z následujících položek smíte přiřadit pouze jedno číslo od 1 do 10. Každé číslo smíte použít pouze jednou (1 = nejvyšší priorita, 10 = nejnižší priorita).
- 3 - Podstatně zvýšit mzdy učitelům.
- 1 - Vytvořit takové podmínky (vzdělávací, legislativní i finanční), které zajistí, že na školách budou pouze kvalitní ředitelé, kteří budou případně i odvolatelní na základě objektivních kritérií kvality.
- 10 - Odstranit neodborné činnosti učitelů prostřednictvím pomocného personálu (dozory, kopírování, vybírání peněz na školní akce, evidence a inventarizace majetku, …).
- 4 - Zajistit kvalitnější nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výrazně navýšit příděl peněz školám na toto vzdělávání (kurzy).
- 8 - Sdílet praktické zkušenosti mezi učiteli a financovat odbornou kolegiální podporu učitelů navzájem (činnost uvádějící učitelů a mentorů, činnost učitelů-metodiků, oborových didaktiků, činnost navzájem se učících týmů učitelů).
- 9 - Výrazněji zohlednit další odborné činnosti učitelů, které však nesouvisejí přímo s výukou (například výrazněji snížit počet hodin výuky pro výchovné poradce, metodiky prevence, koordinátory ŠVP, koordinátory ICT apod.).
- 6 - Zlepšit materiální vybavení škol (pomůcky, učebnice, literatura, počítače, nábytek, …).
- 5 - Vytvořit lepší podmínky pro duševní hygienu učitelů (opatření zaměřená na předcházení vyhoření).
- 2 - Zajistit kvalitnější přípravné vzdělávání učitelů na fakultách, které je lépe připraví na školní praxi.
- 7 - Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní osvědčené metodické materiály.

Jak by podle Vás mohla probíhat odborná podpora učitelů, kteří budou usilovat o dosahování kritérií popsaných ve standardu? Kdo a jak by mohl tuto podporu účinně poskytovat?
Měly by to být vysoké školy v rámci celoživotního vzdělávání. Ovšem zde by měli působit odborníci, kteří by ovšem učitele nebuzerovali, ale snažili se jim předat, co nejvíce poznatků a vědomostí o dané problematice. Tito pracovníci by ovšem měli být úzce svázání s pedagogickým prostředím ve škole. Ne, aby učili na vysoké škole 20 let a žili školským prostředím před 20ti lety, jak je to nyní. Nebo ,aby požadovali zápočtové práce na úrovni kandidáta věd.

Jak by podle Vás mohl konkrétně probíhat proces sebehodnocení učitelů s použitím standardu?
Sebehodnocení učitelů je blbost. Za ně musí hovořit jejich práce. Jinak každý člověk si rád myslí, že je ten nejlepší.

Jakým způsobem by mělo probíhat prokazování, že učitel dosáhl některé úrovně standardu? Kdo a jakým konkrétním způsobem by se měl podílet na tomto procesu, aby prokazování bylo spolehlivé, důstojné a užitečné pro profesní rozvoj učitele? Navrhněte konkrétní postup:
Vysoké školy vydají osvědčení o státní zkoušce.

Jak zajistit, aby práce se standardem nesvazovala originalitu a tvořivost jednotlivých učitelů a škol a jedinečnost každé pedagogické situace?
To nejde.Záleží na rozumnosti ředitele. To by na místech ředitelů museli sedět opravdový a nestranní odbornící a ne ti, kteří jsou zadobře se zřizovateli a mají na vyšších místech známosti a smějí se, že nikdo na ně nemůže.

V současné době uvažujeme o třech úrovních standardu. Jak vysoká měsíční mzda učitele by byla pro Vás osobně dostatečně motivující pro dosahování jednotlivých úrovní standardu?
- při dosažení základní (povinné) úrovně standardu po 2 - 3 letech praxe: 30.000
- při dosažení vyšší (nepovinné) úrovně standardu po 5 - 10 letech praxe: 40.000
- při dosažení nejvyšší (nepovinné) úrovně standardu po dalších 5 - 10 letech praxe: 50.000
Komentář
Učitelství je velmi náročné povolání. Učitelé jsou vystavení sílícímu tlaku na psychiku jednak od dětí, dále od rodičů, ze strany vedení školy,ostatních méně úspěšných kolegů a také jim do toho mluví i ostatní nepedagog. pracovníci. Piokud učitel neustále učí 4. a 5. třídu je na konci roku úplně vyčerpaný ( pokud se jim tedy snaží předat informace, aby žáci vše dostatečně ovládali).

Jak by se podle Vás dala snížit nebo vyloučit další rizika, která byla pojmenována v prvním kole diskuse (nadměrná administrativní zátěž, formalismus apod.)?
Neobjektivnost ředitele- to snad nemyslíte vážně? V současné situaci, kdy jsou neomezenými pány!!!!! Začněte nejdříve nahoře a pak dole. Když člověk potřebuje objektivní názor na situaci ve škole , nikde se nedovolá. Myslím, že toto je zbytečné, akorát někdo zase pobere dost peněz za tuto analýzu a stejně se nic nezmění. Akorát učitel bude ještě více podřízen řediteli a ministerstvu, které na něho kašle.

Plánování - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Blbost. Všechny změny v rozvrhu nebo ve výuce musí dopředu hlásit řediteli a ten to musí probrat s ostatními pedagog. pracovníky, aby si to mohli okopírovat od toho dobrého.

Přístup k žákům - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Je to hezké, ale opět. Když se učitelův přístup nelíbí řediteli a ostatním pracovníků ( i nepedagog.), má smůlu a je vyštván. Jak chcete tohoto tedy docílit.

Komunikace a klima ve třídě - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Taky hezké. Používala jsem to a podle pí. ředitelky jsem byla ironická a žáky jsem stresovala. Stresovaní byli ovšem z ní, když zde byla na hospitaci.

Strategie výuky (vyučování a učení) - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Také jsem toto používala. Opět to bylo špatně. Tak , co stím?????

Hodnocení žáků - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
To snad není novinka. Snad to dělá každý učitel a pokud ne, nemá co ve školství dělat.

Reflexe výuky - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Nesouhlasím s písemnými poznámkami. Proč???? Není potřeba zabývat se další administrativou a taky v současné době by mu to mohl někdo ukradnout a prezentovat jako svůj nápad. Už se mi to nejednou stalo a to jsem to řekla jenom ústně!!!!!!

Rozvoj školy a ŠVP - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Opět fajn. Jak to ovšem udělat, když ředitel se domluví nejdříve s ostatními pracovníky( i nepedag.) a pad buď příjde s hotovou věcí, kterou dotyčnému nařídí, nebo se diví, že to dotyčný neví a vlastně je to jeho chyba, protože se nechodí ptát. To je , co? Kdo nezažil, neuvěří!!!!!!

Klima školy - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Opět se opakuji. Vše záleží na řediteli školy. Když se dotyčný vyptává dětí za zády učitele, jestli u nich není šikana, která zde byla, když učitel byl nemocný a nijak se neřešila, nebo když na učitele svádí, že navádí žáky proti řediteli a ostatním pracovníkům. Co jako mám napsat?????

Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Neschopní učitelé pryč. To jediné je řešení. Rodiče jsou nanic. Většina chce, aby učitel říkal, jak je jejich dítě nej a když to neříká je nejhorší. Zástupci zřizovatele - to je výsměch. Když ředitelka sedí v obecním zastupitelstvu.Jak je to vůbec možné????? Pracovníci inspekce. to je fajn, pokud neznají ředitelku, jako kamarádku nebo její rodiče. Radši toho nechám.

Profesní rozvoj učitele - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Když to učitelé nedodržují mezi sebou, není co měnit!!!!!!

Je podle Vás výčet profesních znalostí pro účely standardu vyhovující?
spíše ano
Chybí zde : starost , aby si plnili svoje povinnosti a ne aby neplnění zastírali starostí o druhé. Lidský přístup k žákům. Větší volnost při přípravě výuky a rozhodování.

Jaké další oblasti by podle Vás měl standard obsahovat? A jaká kritéria by měla být obsažena v těchto oblastech?
Omezemé pravomoce ředitele škol. Lepší odvolatelnost ředitele. Nestranost a objektivnost ředitele. Zákaz působnosti v obecních zastupitelstvech, pokud je obec zřizovatelem. Dále lepší výběr na fakulty. Testy na použitelnost učitele v praxi a ne v teorii ( ti jsou nejhorší).

Pokud Vám nevyhovuje členění standardu předložené v našem návrhu a pokud chcete navrhnout vlastní členění nebo vlastní ucelený návrh standardu, učiňte to zde.
Myslím, že je to zbytečné. Stejně se nic nezmění.

Obsah standardu bude i v budoucnu revidován na základě získaných zkušeností. Jak často by podle Vás mělo v budoucnu docházet k přepracování standardu a jakým způsobem by k tomu mělo docházet?
Myslím, že je to zbytečné. Stejně se nic nezmění. Možná tak ministr.

Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse
Neomezená moc ředitele a zřizovatele školyNahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz