přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 151 vyplněný za organizaci Kritické myšlení, o.s.
PříspěvekNapsal: 14 črc 2009, 19:21 
Jste žena nebo muž?
muž

Platí o Vás, že jste:
- pedagog/pedagožka vysoké školy

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím za skupinu, která si mne vybrala, abych hovořil(a) jejím jménem.

Přesný název skupiny nebo organizace, za kterou budete hovořit:
Kritické myšlení, o.s.

Internetové stránky Vaší skupiny nebo organizace:
http://www.kritickemysleni.cz

Organizace, kterou reprezentujete, je:
- pedagogická asociace (občanské sdružení pedagogického zaměření)

Je podle Vás tvorba takto pojatého systému podpory profesního růstu učitelů v našem školství potřebná?
ano, v každém případě
Tvorba standardu - jako nástroje pro podporu kvalitní práce učitelů a jejich trvalého zlepšování - plus tvorba dalších podmínek a nástrojů s tím souvisejících - je potřebná. Systematická práce se standardem je zcela podmíněna tím, že bude SOUČÁSTÍ systému, a ne vytrženou jednotlivostí. Pracovat se standardem bez současného zajištění VŠECH podmínek pro kvalitní práci učitelů a jejich profesní růst je nemyslitelné.
Podpora učitelů je dosud jen velmi málo systematická, ani stát, ani školy nemohly při dosavadních podmínkách finančních i správních vyvinout postupy a nástroje podpory, které by pomáhaly cíleně k efektivnímu výkonu učitele ve výuce. Přesným propojením mezi profesním rozvojem, platovým růstem a kvalitou práce ve výuce by mělo být dosaženo toho, aby ve školství byly rozpoznávány, oceňovány a dál šířeny nejlepší způsoby práce učitelů, nejlepší způsoby rozvoje jejich profesionality a nejlepší postupy v řízení kvality.

Klade současná společnost na učitele nějaké nové a náročné požadavky ve srovnání s dobou, kdy jste sami byli žáky?
ano
1. Žijeme ve svobodě, což dává velké možnosti – a děti očekávají, že je i škola naplní. Také to přináší velká rizika: V populaci už není normou poslušnost, poddanost autoritě, ochota strpět i nepříjemné požadavky kvůli vzdálenému cíli. Podobně jako další autority ztratila škola nereflektovaný, automatický respekt i u rodičů, a nám učitelům nezbývá nic jiného než si zájem a spolupráci dětí získat vlastním úsilím. I když je to náročné, existují postupy, které to umožňují.
2. Změnila se i komunikace: děti se naučily využívat vizuálních médií nebo jsou jimi aspoň převážně ovlivněny. V získávání informací přestala být škola a učitel hlavním zdrojem. Učitelům už pro výuku nestačí žákům informace říkat nebo dávat číst.
3. Společnost očekává, že učitelé budou respektovat i v postupech výuky velkou kulturní, sociální, povahovou, dispoziční rozmanitost dětí a žáků.
4. Informací, a to i těch závažných, je dnes daleko více, mnohé z nich jsou podstatně jiné, než jakým nás učili jako žáky. Začíná se i u nás cenit vedle znalostí i schopnost hledat a tvořit poznatky a zpracovávat informace.
4. Mnozí dospělí očekávají, že škola bude vychovávat v dítěti to, co dříve bylo úkolem rodiny – základní slušnosti, zájmu o vlastní život, pohyblivosti těla i ducha.

Jaké věci v současné době nejčastěji zbytečně odvádějí pozornost a síly učitelů od toho, aby se mohli věnovat zvyšování kvality vlastní výuky a vlastnímu profesnímu růstu? Buďte co nejkonkrétnější (například místo „zbytečná administrativa“ napište, co tím konkrétně myslíte).
1. administrativa denního života ve škole: zápisy, vedení různých evidencí nesouvisejících s výukou
2. hlídání žáků (dozory, přesuny atp.), nesystematický přístup školy ke kázeňským problémům – učitel opakovaně řeší tytéž problémy bez podpory od vedení
3. nedostatek podpůrných materiálů, které si učitel musí psát nebo vytvářet sám, nedostatek technických zařízení (málo tiskáren a barvy, kopírek, vazačů, laminátorů atp.)
4. absence asistentů pro práce nesouvisející s přímou výukou (k bodu 3)
5. nedokonalá organizovanost v přípravě a vedení výuky – způsobuje zbytečná nedorozumění a konflikty, jejichž následné řešení zabírá čas a kapacitu samotného učitele
6. nízká úroveň odborné a pedagogické zaměřenosti mnohých učitelů v práci: učitelé v hovoru preferují témata a problémy nesouvisející s výukou a žáky, protože „jich mají za den dost“ (viz bod 5)
7. mnohdy nutnost další výdělečné činnosti mimo školu (druhé zaměstnání) kvůli nízkému platu

V prvním kole diskuse učitelé popisovali, co by jim pomohlo lépe se soustředit na kvalitu výuky a vlastní profesní rozvoj. Kdybyste měl(a) Vy osobně rozhodnout, do jakých opatření se mají investovat miliardy korun ze státního rozpočtu s cílem zvýšit kvalitu učitelské práce a musel(a) byste seřadit následující položky podle priorit, jak byste je seřadil(a)? Každé z následujících položek smíte přiřadit pouze jedno číslo od 1 do 10. Každé číslo smíte použít pouze jednou (1 = nejvyšší priorita, 10 = nejnižší priorita).
- 2 - Podstatně zvýšit mzdy učitelům.
- 1 - Vytvořit takové podmínky (vzdělávací, legislativní i finanční), které zajistí, že na školách budou pouze kvalitní ředitelé, kteří budou případně i odvolatelní na základě objektivních kritérií kvality.
- 3 - Odstranit neodborné činnosti učitelů prostřednictvím pomocného personálu (dozory, kopírování, vybírání peněz na školní akce, evidence a inventarizace majetku, …).
- 4 - Zajistit kvalitnější nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výrazně navýšit příděl peněz školám na toto vzdělávání (kurzy).
- 6 - Sdílet praktické zkušenosti mezi učiteli a financovat odbornou kolegiální podporu učitelů navzájem (činnost uvádějící učitelů a mentorů, činnost učitelů-metodiků, oborových didaktiků, činnost navzájem se učících týmů učitelů).
- 8 - Výrazněji zohlednit další odborné činnosti učitelů, které však nesouvisejí přímo s výukou (například výrazněji snížit počet hodin výuky pro výchovné poradce, metodiky prevence, koordinátory ŠVP, koordinátory ICT apod.).
- 7 - Zlepšit materiální vybavení škol (pomůcky, učebnice, literatura, počítače, nábytek, …).
- 5 - Vytvořit lepší podmínky pro duševní hygienu učitelů (opatření zaměřená na předcházení vyhoření).
- 9 - Zajistit kvalitnější přípravné vzdělávání učitelů na fakultách, které je lépe připraví na školní praxi.
- 10 - Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní osvědčené metodické materiály.

Jak by podle Vás mohla probíhat odborná podpora učitelů, kteří budou usilovat o dosahování kritérií popsaných ve standardu? Kdo a jak by mohl tuto podporu účinně poskytovat?
1. Bude jasně rozlišeno, které položky standardu - požadavky v profesním růstu - musejí být splněny povinně a které jsou pro učitele dány jako možnost k jeho rozhodnutí:
Učitel si v dohodě s ředitelem a ve shodě s potřebami školy stanoví některé požadavky standardu jako cíle pro svůj rozvoj na určité období, a bude usilovat o jejich splnění. Škola mu právě v tom bude nápomocna: přidělením mentora, poskytnutím volna na kurs, na návštěvu jiné školy s tamním mentorem atp.
2. Systém mentorů bude zakotven jak ve vyšších úrovních standardu, tak v platovém postupu, vč. počtu hodin přímé výuky. Mentoři s velkou zkušeností (postavení výše v systému profesního růstu) budou poskytovat pomoc i učitelům z jiných škol nebo lektorovat v nich pro více učitelů
3. K cílům v naplňování standardu, o kterých se bude vědět, že jsou aktuální pro mnoho učitelů v dané době, budou nabízet kursy nebo jiné akce DVPP nezávislí poskytovatelé služeb DVPP, školy na ně budou mít peníze.
4. Obtížně dosahované položky standardu (problémy a potíže, možná zlepšení ve výuce), které budou identifikovány a zveřejněny jako naléhavé (například ve výzkumných sondách UIV, fakult, nezávislých badatelů), budou předmětem zájmu tvůrců podpůrných materiálů: knih, softwaru, pomůcek. Na koupi takových materiálů musejí školy mít volné peníze. Budou vytvářeny pomůcky pro sebehodnocení učitele v práci, různé diagnostické pomůcky pro zjištění efektivity jeho úsilí, učitelé budu školeni v provádění akčního výzkumu pro své potřeby.
5. Vedení škol (hlavně ředitelé) budou vyškoleni k tomu, aby uměli pomoci učiteli v nalezení toho, co potřebuje zlepšovat. I těm ředitelům, kteří to již umějí, bude nabízena možnost umět to lépe než dosud (standard pro práci ředitele jako pedagogického vedoucího).

Jak by podle Vás mohl konkrétně probíhat proces sebehodnocení učitelů s použitím standardu?
1. Učitel by měl být nejen detailně obeznámen se zněním a s posláním standardu, ale měl by dostat průpravu a podporu v tom, aby jeho požadavkům porozuměl ve vztahu ke své práci (aby nebral standard ani jako formalitu a zbytečnost, ani neočekával doslovný předpis toho, co má v hodině dělat), a aby získal představu, jak vypadá postup k zlepšení práce v určitém aspektu na úroveň standardu.
2. Sebehodnocení musí být časově zvládnutelné, ačkoliv bude od učitele požadovat úsilí.
3. Požadavky standardu by si učitel měl porovnat s tím, jak nazírá svou dosavadní praxi a zkušenosti. Po určitý čas (například 3 měsíce) by měl tyto požadavky (vždy některou jejich menší sadu – podle potřeb školy) sledovat během své práce ve třídě – k tomu by dostával pomoc ve formě několika návštěv od svého mentora.
3. K svým silnými i slabým stránkám by si učitel měl také shromáždit podklady (zápisky z výuky, práce žáků, přípravy hodin s poznámkami apod.), kterými si svůj úspěch nebo nezdar vysvětluje (okolnosti v průběhu roku, rozložení sil ve třídě, možnosti a míra přípravy na hodinu apod.). Taková zdůvodnění budou učiteli sloužit k přípravě plánu na další zlepšení nebo na nápravu v příštím období.
4. Plán na zlepšení práce pro určité období, například na půl roku, si učitel připraví podle toho, co sám považuje za nejnaléhavější, ale zároveň s přihlédnutím k tomu, co od učitele požaduje jeho škola (ředitel, vedení, plán rozvoje školy, situace se žáky atp.). Do plánu si napíše jednak pojmenování cíle k dosažení, například „prodloužím čas, po který vyčkávám na odpověď žáků, aby každý dostal příležitost svou odpověď vytvořit a nabídnout třídě“, nebo „pro nadané žáky budu k úkolům zadávaným třídě mít vždy jako náročnější verzi nachystáno prohlubující zadání“ atp. Jednak si v plánu zapíše, jakými prostředky bude zlepšení dosahovat, například „budu od žáků vyžadovat stručný záznam odpovědi do sešitu nebo pracovního listu, aby na ni měli čas a měli ji před očima,“ nebo „náročnější verze úloh budu vytvářet buď podle učebnic vyššího ročníku, podle populárněvědeckých časopisů nebo v konzultaci s kolegou, který vyučuje stejný předmět.“
5. Naplnění plánu sebezlepšení bude učitel vyhodnocovat sám průběžně (se zápiskem do záznamníku či portfolia) a po uplynutí dané doby spolu se svým mentorem nebo s ředitelem.

Jakým způsobem by mělo probíhat prokazování, že učitel dosáhl některé úrovně standardu? Kdo a jakým konkrétním způsobem by se měl podílet na tomto procesu, aby prokazování bylo spolehlivé, důstojné a užitečné pro profesní rozvoj učitele? Navrhněte konkrétní postup:
1. Viz výše u sebehodnocení. Výchozím materiálem pro prokazování by měly být učitelovy vlastní záznamy z výuky (portfolio, zápisník) a zápisy o plánu na sebezlepšení.
2. Dalším materiálem budou pozorování a záznamy mentora/ředitele školy z pozorovaných hodin i z diskusí s učitelem.
3. Pro uznání toho, že učitel splnil základní úroveň standardu, by mělo stačit posouzení ředitele školy (viz výše ve vymezení podmínek), ovšem s dostupnými a přesvědčivými podklady.
4. Vyšší úrovně standardu bude posuzovat opět sám učitel (zažádá si o uznání ve chvíli, kdy podle jeho mínění je jeho práce dost kvalitní), dále jeho ředitel – doporučí uznání, a inspektorát, který si vyžádá podklady, případně učitele navštíví ve výuce.

Jak zajistit, aby práce se standardem nesvazovala originalitu a tvořivost jednotlivých učitelů a škol a jedinečnost každé pedagogické situace?
1. Znění standardu nesmí být, přese všechny žádosti z řad učitelstva, příliš detailní, konkrétně předepisující. Společné porozumění jeho obsahu vznikne tím, že o Standardu budou učitelé jako profesní skupina mluvit, že budou jednat se svým mentorem, ředitelem, lektory. Konkrétnost v znění Standardu by sice pomohla některým rychleji si představit, co mají dělat, ale svazovala by mnohé další. Standard musí zůstat dokumentem pro samostatné a odpovědné vysokoškolsky vzdělané profesionály, nikoli metodickou pomůckou např. pro bakaláře.
2. Posouzení kvality práce musí vždy činit ti, kdo znají a chápou,
a) v jakých konkrétních podmínkách učitel pracuje, jaké žáky vyučuje,
b) co bylo pozorováno v jeho výuce ve třídě,
c) jak dobře učitel svou výuku zdůvodňuje, oč opírá své postupy a své hodnocení vlastní práce.
Informaci o tom bude učitel podávat ve zdůvodněních pro své postupy, popis podmínek i zdůvodnění musejí být konkrétní, a tudíž bude i neopakovatelné (nelze ho mechanicky překopírovat odjinud), dále budou informaci podávat zápisy o výuce od ředitele/mentora a případně inspekční záznamy.
3. Jednotlivé úspěšné příklady z praxe a modely práce učitelů budou vzdělavateli učitelů v DVPP i v inspekci používány jako „možný příklad“, nikoli jako „vzor nebo předpis“, a budou tak vždy i v dokumentech zřetelně označeny.
4. Významnou a podporovanou profesní dovedností v rozvoji učitele a v DVPP bude pozorování a analýza učitelova výkonu ve výuce, aby se učitelé i vedení škol naučili posuzovat práci nikoli mechanicky, papírově, ale podle potřeb dětí a cílů vzdělávacího programu.

V současné době uvažujeme o třech úrovních standardu. Jak vysoká měsíční mzda učitele by byla pro Vás osobně dostatečně motivující pro dosahování jednotlivých úrovní standardu?
- při dosažení základní (povinné) úrovně standardu po 2 - 3 letech praxe: 25 000
- při dosažení vyšší (nepovinné) úrovně standardu po 5 - 10 letech praxe: 30 000 – 35 000
- při dosažení nejvyšší (nepovinné) úrovně standardu po dalších 5 - 10 letech praxe: 35 000 – 40 000
Komentář
Tuto výši platů pro učitele, který pracuje kvalitně, považujeme za minimální vzhledem k tomu, že nižší platy vyhánějí schopné lidi ze školství. Ti schopní, kteří přes nízký plat zůstávají, dotují svou prací celou společnost. Platy učitelů musejí být aspoň trochu konkurenceschopné, aby přitahovaly k učitelské profesi schopné mladé lidi a nevyháněly schopné do lépe placených profesí.

Jak by se podle Vás dala snížit nebo vyloučit další rizika, která byla pojmenována v prvním kole diskuse (nadměrná administrativní zátěž, formalismus apod.)?
1. Důkladná a déledobá informační (osvětová) práce mezi učiteli – zejména hojné konkrétní příklady toho,
jaké jsou dobré podmínky pro plnění standardu ve škole (osvobození učitele od byrokracie a pomocných prací, dostupnost pomůcek a konzultací, práce mentora a ředitele)
jak vypadá dobrá a jak nevyhovující úroveň výuky (možná pomocí kresleného/animovaného filmu!)
jak vypadá práce formální, toliko zúřadovaná
2. skutečné naplnění finančních, organizačních a materiálnách podmínek pro školu a pro učitele
3. dostatek akcí DVPP poskytovaných různorodými subjekty (aby se nešířil a neupevňoval jediný, možná zplanělý nebo povrchní model, jako tomu bylo u RVP-ŠVP)

Plánování - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Navrhujeme doplnit:
a) Při plánování výuky učitel vychází nejenom z cílů v RVP a ŠVP, ale také ze svého odborného pochopení oboru, do kterého jeho předmět patří.
b) Učitel posuzuje cíle stanovené v kurikulárních dokumentech i své záměry v plánované učební jednotce z hlediska toho, jaká je souvislost mezi stanovenými cíli, látkou (učivem) a skutečným fungováním světa v daném oboru (například jak souvisejí cíle v jazykové, slohové a komunikační výchově s tím, co dělá a co potřebuje člověk, aby se dobře s druhými dorozuměl; v biologii posuzuje, jak se zkoumanými jevy a procesy přírodními souvisí uvažování a rozhodování člověka o činnostech zasahujících přírodu atp.).

Přístup k žákům - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Navrhujeme doplnit:
V řešení rozporů mezi učitelem a žákem nebo mezi žáky navzájem (případně i mezi učiteli) se přednostně opírá o dohodnuté kodexy chování (řády) – o jejich pravidla a sankce, nikoli o osobní pocity nebo skupinová stanoviska, ale dokáže projevit i demonstrovat velkorysost a toleranci.

Ve své učitelské roli vyváženě a přiměřeně pro situaci a cíle vzdělávání spojuje pozice toho, kdo poučeně řídí učení žáků, i toho, kdo je žákům v práci a chování modelem, a také toho, kdo je žákům v práci partnerem.

Pečlivě rozlišuje, komu a proč podává informace o žákovi a jeho práci – zda pro rodiče žáka ve snaze upevnit spolupráci, nebo pro vnitřní potřeby učitelského sboru – pro podporu žákova rozvoje napříč předměty, nebo pro reprezentaci školy navenek.

Komunikace a klima ve třídě - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Navrhujeme doplnit:
- ad „ zvládá hlasové prostředky“ doplnit „zvládá výslovnost a hlasové prostředky“
- vytváří časté a důsledné příležitosti pro žáky k tomu, aby před ostatními a pro ně kultivovaně promluvili, prezentovali, řídili i reflektovali společnou práci
- v tvorbě a udržování klimatu třídy, zejména pravidel chování, uplatňuje celoškolní strategie, ale zároveň žákům demonstruje uvážlivou a citlivou nezávislost úsudku a rozhodování
- důsledně aplikuje dohodnutá pravidla a řády v případech, když je žáci nebo on sám porušili
- v řešení neočekávatelných situací a problémů účinně zapojuje další osoby z řad vedení školy, rodičů, žáků

Strategie výuky (vyučování a učení) - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Navrhujeme
- bod „využívá širokého spektra výukových metod s důrazem na aktivní učení žáků“ upravit na:
„volí takové výukové strategie, postupy a metody, které dobře korespondují s procesy žákova učení – využívá psychologicko-pedagogických poznatků o učení; využívá širokého spektra výukových metod s důrazem na aktivní učení žáků“

Hodnocení žáků - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
učitel bedlivě odlišuje případy a situace, kdy hodnotí, aby podpořil žáka v dalším postupu učení (formativně), od chvil, kdy hodnotí pro své vlastní diagnostikování stavu žáka, a od okamžiků, kdy sumativně shrnuje výsledek učení za určité delší období

- učitel dbá v hodnocení i o to, kdo je adresátem jeho hodnotící zprávy: zda žák, nebo rodič, nebo inspekce či další vzdělavatelé (např. vyšší škola)

- učitel pečuje o to, aby rodiče nastupujících žáků byli informováni o smyslu a způsobech hodnocení, aby mohli s porozuměním spolupracovat s učitelem a žákem

- učitel se vyzná v rozmanitých nástrojích hodnocení, zná jejich přednosti a nevýhody a posuzuje je vzhledem k cílům, které v hodnocení sleduje (například zná úskalí písemného testování, je si vědom toho, které cenné součásti žákovy kompetence písemný test s výběrem jediné odpovědi nedokáže zjistit, dokáže odhadnout náročnost opravování testů s otevřenou odpovědí, informovaně posuzuje vhodnost i kvalitu testovacích nástrojů nabízených škole státem i nezávislými institucemi, odlišuje ve vlastní výuce testy od kvízů, atp.)

Reflexe výuky - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Navrhujeme upravit bod
„reflektuje svou práci soustavně, i písemně (dělá si poznámky)“ na „reflektuje svou práci soustavně, i písemně (dělá si poznámky), a to sám i ve spolupráci s kolegy (s touž aprobací i s odlišnou, s mentorem, s ředitelem)“

Rozvoj školy a ŠVP - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
bez komentáře

Klima školy - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Bude patrně třeba mírně rozvinout: ve kterých základních složkách očekáváme, že učitel na klima celé školy může působit: například že to činí jak svým vlastním vystupováním ve výuce i mimo ni, ale také že k tvorbě příznivého klimatu celé školy vede své žáky...

Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Navrhujeme doplnit:
v bodě „ Umožňuje jim aktivní vstup do výuky“ doplnit „s předem dohodnutými cíli a za předem dohodnutých podmínek“
v bodě „efektivně komunikuje a spolupracuje s dalšími partnery školy – zástupci zřizovatele školy, pracovníky inspekce, pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče, institucemi pro vzdělávání učitelů, se zaměstnanci knihoven, muzeí apod.“ upravit na:
„uvážlivě volí pro řešení specifických problémů další partnery školy a efektivně s nimi komunikuje a spolupracuje – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, instituce pro vzdělávání učitelů, efektivně komunikuje a spolupracuje se zástupci zřizovatele školy, s pracovníky inspekce, se zaměstnanci knihoven, muzeí apod.“

Profesní rozvoj učitele - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Navrhujeme doplnit:
i při kvalitním rozvoji své profesionality si je vědom relativnosti svého poznání a schopností, dokáže jednat s respektem vůči lidem jinak vzdělaným, své omyly řeší čestně a se snahou o sebezlepšení

Je podle Vás výčet profesních znalostí pro účely standardu vyhovující?
Navrhujeme pozměnit jako:
Zde je samostatně uveden soubor znalostí a dovedností, které by měl učitel s porozuměním využívat ve svých profesních činnostech.
Obecné pedagogické znalosti podložené a prověřené vlastní praktickou zkušeností z výuky, s důrazem na:
efektivní řízení a organizaci procesu vyučování
efektivní ovlivňování postojů a chování žáků
Znalost vlastního oboru, ovládání činností, které v něm jsou žákům zprostředkovány, i činností badatelských v rozsahu potřebném pro výuku
Didaktická znalost obsahu (postupy výuky vlastního oboru, včetně mezioborové výuky, a zároveň znalost postupů, kterými se žáci zmocňují poznání a zvládnutí) – doplněná reflexí vlastní výuky tohoto obsahu
Poznatky o žácích a jejich charakteristikách spojené s dovedností přizpůsobovat výuku těmto poznatkům o žákovi
Znalost edukačního prostředí (vzdělávací systém, vlastní škola, místní komunita)
Znalost kurikula
Znalost obecných cílů výchovy včetně filozofických a historických východisek

Obsah standardu bude i v budoucnu revidován na základě získaných zkušeností. Jak často by podle Vás mělo v budoucnu docházet k přepracování standardu a jakým způsobem by k tomu mělo docházet?
Navrhujeme, aby se revize standardu prováděla v závislosti na zkušenostech z jeho zavádění: nejprve by mohla období být kratší, aby byl vyvinut ve spolupráci s terénem co nejlépe, později by naopak měl platit stabilněji, například celých 10 let, s možností doplnit jej o další naléhavé položky, které by ovšem platily jako požadavek až na nově nastupující nebo postupující učitele.Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz