přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 150 vyplněný za organizaci Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
PříspěvekNapsal: 14 črc 2009, 17:59 
Jste žena nebo muž?
žena

Platí o Vás, že jste:
- patříte (též) do skupiny, která zde není jmenována

Pokud patříte i do jiné skupiny, napište, do jaké:
psycholožka, lektorka dalšího vzdělávání

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím za skupinu, která si mne vybrala, abych hovořil(a) jejím jménem.

Přesný název skupiny nebo organizace, za kterou budete hovořit:
Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Internetové stránky Vaší skupiny nebo organizace:
www.zkola.cz/respektovat

Organizace, kterou reprezentujete, je:
- pedagogická asociace (občanské sdružení pedagogického zaměření)

Je podle Vás tvorba takto pojatého systému podpory profesního růstu učitelů v našem školství potřebná?
ano, v každém případě
Jako významné pozitivum (kromě jiných) vidíme, že bude jasně deklarována - jak pro učitele, tak pro veřejnost - změna v pojetí vzdělávání a jak se promítá do práce učitele.

Klade současná společnost na učitele nějaké nové a náročné požadavky ve srovnání s dobou, kdy jste sami byli žáky?
ano
Za nejvýznamnější považujeme:
- Zvýšily se jak množství, tak dostupnost informací.
- V důsledku nových technologií se mění kognitivní styly dětí (návyk na vyšší intenzitu i množství podnětů, kratší doba soustředění, schopnost rychle „přepínat“ pozornost atd.).
- Svoboda se stala pro společnost významnou hodnotou. Děti se jí dožadují také, často ale nemají dostatečné dovednosti a ve svém okolí vzory, jak propojit svobodu se zodpovědností. Mohou přejímat autoritativní modely chování, takže sahají k agresi.
- Řada dětí (i dospělých) se ocitá v jakémsi hodnotovém vakuu – hodnotový systém dřívější ideologie padl spolu s ní a některé děti mají problém s vyhodnocením toho, co je vlastně správné a co ne. Škola může přispět k vytvoření všeobecně sdíleného systému základních hodnot mj. tím, že učitelé budou s dětmi vytvářet tzv. pravidla soužití, zařazovat témata z etické výchovy a propojovat téma hodnot s výukovými tématy i s řešením problémů, které přináší každodenní život ve škole.
- Socializační funkce je u řady rodin oslabená.
- Přibývá žáků z rodin přistěhovalců, které mají specifické požadavky.
- Integrace dětí se speciálními potřebami do běžné třídy se považuje za žádoucí (kdysi byly třídy homogenizovány vyřazováním těchto dětí do speciálních tříd či škol). Individuální přístup vyžadují i žáci nadprůměrně nadaní.

Jaké věci v současné době nejčastěji zbytečně odvádějí pozornost a síly učitelů od toho, aby se mohli věnovat zvyšování kvality vlastní výuky a vlastnímu profesnímu růstu? Buďte co nejkonkrétnější (například místo „zbytečná administrativa“ napište, co tím konkrétně myslíte).

- Učitelé mají poměrně vysoký počet hodin přímé výuky. Protože po vyučování už nejsou všichni ve škole, schází důležitý prostor ke konzultacím o žácích, pro společné průběžné vytváření a monitorování individuálních studijních plánů žáků atd. Souvisí to i s tím, že někteří učitelé mají souběžně ještě další výdělečnou činnost.
- Stále hodně času se věnuje opravám domácích úkolů a jiných písemných prací žáků. Přitom domácí úkoly jsou jedním z faktorů, který posiluje závislost školních výsledků na úrovni rodiny (což je problém, který potvrzují mezinárodní srovnávací výzkumy). Používání jiných systémů zpětných vazeb k práci dětí by ulehčilo učitelům a prospělo dětem.
- Určitě je řada činností, které v jiných profesích vykonává pomocný personál (určitě by učitelé měli být zbaveni dozorů).V prvním kole diskuse učitelé popisovali, co by jim pomohlo lépe se soustředit na kvalitu výuky a vlastní profesní rozvoj. Kdybyste měl(a) Vy osobně rozhodnout, do jakých opatření se mají investovat miliardy korun ze státního rozpočtu s cílem zvýšit kvalitu učitelské práce a musel(a) byste seřadit následující položky podle priorit, jak byste je seřadil(a)? Každé z následujících položek smíte přiřadit pouze jedno číslo od 1 do 10. Každé číslo smíte použít pouze jednou (1 = nejvyšší priorita, 10 = nejnižší priorita).
- 2 - Podstatně zvýšit mzdy učitelům.
- 3 - Vytvořit takové podmínky (vzdělávací, legislativní i finanční), které zajistí, že na školách budou pouze kvalitní ředitelé, kteří budou případně i odvolatelní na základě objektivních kritérií kvality.
- 6 - Odstranit neodborné činnosti učitelů prostřednictvím pomocného personálu (dozory, kopírování, vybírání peněz na školní akce, evidence a inventarizace majetku, …).
- 4 - Zajistit kvalitnější nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výrazně navýšit příděl peněz školám na toto vzdělávání (kurzy).
- 5 - Sdílet praktické zkušenosti mezi učiteli a financovat odbornou kolegiální podporu učitelů navzájem (činnost uvádějící učitelů a mentorů, činnost učitelů-metodiků, oborových didaktiků, činnost navzájem se učících týmů učitelů).
- 7 - Výrazněji zohlednit další odborné činnosti učitelů, které však nesouvisejí přímo s výukou (například výrazněji snížit počet hodin výuky pro výchovné poradce, metodiky prevence, koordinátory ŠVP, koordinátory ICT apod.).
- 9 - Zlepšit materiální vybavení škol (pomůcky, učebnice, literatura, počítače, nábytek, …).
- 8 - Vytvořit lepší podmínky pro duševní hygienu učitelů (opatření zaměřená na předcházení vyhoření).
- 1 - Zajistit kvalitnější přípravné vzdělávání učitelů na fakultách, které je lépe připraví na školní praxi.
- 10 - Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní osvědčené metodické materiály.

Jak by podle Vás mohla probíhat odborná podpora učitelů, kteří budou usilovat o dosahování kritérií popsaných ve standardu? Kdo a jak by mohl tuto podporu účinně poskytovat?
Domníváme se, že přímé pozorování práce učitele ve výuce (ovšem nikoliv jako jednorázová akce) a zpětná vazba k ní je absolutní základ (osobní přítomnost ve výuce nebo rozbor videonahrávek). Mohou to být kolegové, školení kolegové nebo odborníci (pracovníci ovládající metodu videotréninku, koučování, odborníci na komunikační dovednosti, psychologové atd.). Další vzdělávání samo o sobě nestačí, důležitá je zpětná vazba, jak probíhá aplikace nových poznatků a dovedností.

Jak by podle Vás mohl konkrétně probíhat proces sebehodnocení učitelů s použitím standardu?
Metoda vytváření portfolia ve smyslu dokumentace posunu by měla být základem. V rámci toho je užitečná metoda kvantifikace (vlastní odhad současného stavu v jednotlivých oblastech standardu na škále a stanovení cílů reálného posunu) a samozřejmě videonahrávky dokumentující stav na začátku a po čase. Jako zdroj sebehodnocení by mělo být získávání zpětné vazby od žáků.Jakým způsobem by mělo probíhat prokazování, že učitel dosáhl některé úrovně standardu? Kdo a jakým konkrétním způsobem by se měl podílet na tomto procesu, aby prokazování bylo spolehlivé, důstojné a užitečné pro profesní rozvoj učitele? Navrhněte konkrétní postup:
Rozbor portfolia (včetně vybraných video ukázek) před skupinou, v níž kromě ředitele a zástupce zřizovatele by měli být kolegové (např. uvádějící učitel nebo mentor) nebo odborníci, kteří sledovali dotyčného aspoň rok. Obhajující učitel by měl mít právo, aby členy posuzující skupiny byli i kolegové (odborníci), které navrhne on sám.Jak zajistit, aby práce se standardem nesvazovala originalitu a tvořivost jednotlivých učitelů a škol a jedinečnost každé pedagogické situace?
Snad když nebudou předepisovány podmínky jako počet let praxe (u vyšších stupňů standardu) a absolvování konkrétních školení.

V současné době uvažujeme o třech úrovních standardu. Jak vysoká měsíční mzda učitele by byla pro Vás osobně dostatečně motivující pro dosahování jednotlivých úrovní standardu?
- při dosažení základní (povinné) úrovně standardu po 2 - 3 letech praxe: 40.000,-
- při dosažení vyšší (nepovinné) úrovně standardu po 5 - 10 letech praxe: 55.000,-
- při dosažení nejvyšší (nepovinné) úrovně standardu po dalších 5 - 10 letech praxe: 70.000,-
Komentář
Výrazné zvýšení platů učitelů považujeme v současné době za velmi podstatný nástroj zlepšení. Předpokládáme, že by mohl vést k vyššímu počtu uchazečů o studium učitelství, tím i možnosti vybírat ty s nejlepšími předpoklady, dále, že by tito absolventi potom skutečně do školství nastoupili a tím by se umožnil odchod učitelů, jejichž práce by neodpovídala standardu učitele (za předpokladu legislativních změn, které to ředitelům umožní). Vysoké platy také umožní vysoké nároky na práci učitelů. Rovněž předpokládáme, že činnost členů profese, která by byla takto dobře hodnocena, bude více sledovaná veřejností i médii.

Jak by se podle Vás dala snížit nebo vyloučit další rizika, která byla pojmenována v prvním kole diskuse (nadměrná administrativní zátěž, formalismus apod.)?
Pokud tvorba portfolia pro obhajobu dosažení standardu bude ponechána na dohodě mezi učitelem a vedením školy, pokud nebude povinné absolvování dalšího vzdělávání (cesty zlepšování musí zůstat na volbě uchazeče), dá se předpokládat, že to nesklouzne do formálnosti.

Plánování - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit:
- je si vědom, že základními podmínkami efektivního učení je pocit bezpečí, smysluplnost obsahu a aktivita dětí, při jakémkoliv plánování posuzuje zamýšlené aktivity z těchto hledisek (zda by něco event. mohlo vyvolávat pocity ohrožení, zamýšlí se, jakým způsobem přiblížit smysluplnost látky, využívá toho, co už děti o dané věci vědí a co by se rády dozvěděly, využívá spolupráce dětí při učení)
- ovládá a aplikuje „plánování pozpátku“
- při plánování plánuje podle lokálních podmínek, tak aby maximálně využíval místní přírodní i lidské zdroje pro zážitkové učení a přiblížení smysluplnosti učiva propojením s reálným životem, výuku neomezuje jen na školní učebnu, ale všude tam, kde je to možné, ji realizuje v reálném světě
- v maximální možné míře přibírá k plánování obsahu i metod výuky své žáky
- nezapomíná plánovat reflexi procesu i výsledků činnosti dětmi samotnýmiPřístup k žákům - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit:
- je modelem vysoce morálního chování
- chová se ke každému dítěti tak, aby se cítilo přijato
- uplatňuje princip spoluúčasti žáků (jak ve výuce, tak zejména při řešení problémů)
- nepoužívá mocenské projevy – i v případě nesprávného chování žáků či provokací používá efektivní neagresivní prostředky k jejich zvládání
- všímá si pozitivních věcí, správným způsobem to dává najevo (používá popisnou pozitivní zpětnou vazbu)
- vyhýbá se nálepkování žáků


Komunikace a klima ve třídě - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit:
- zná a používá efektivní komunikační dovednosti (popisný jazyk, sdělování informací, sdělování vlastních pocitů, empatickou reakci...)
- svůj nesouhlas dává najevo jednoznačně s použitím efektivních komunikačních dovedností spolu s jasným vyjádřením očekávaného chování
- vyhýbá se neefektivním komunikačním stylům (křiku, vyčítání, obviňování, moralizování, srovnávání – zejména veřejnému srovnávání, příkazům, zákazům...)
- vyhýbá se manipulativním způsobům, je modelem přímé komunikace
- je si vědom rizik vytvoření závislosti dětí na své osobě a vede děti k sebekázni a spolupráci založené na respektování morálních hodnot a pravidel
- vytváří příležitosti pro vytváření dobrých vztahů mezi dětmi (společné zážitky a jejich reflexe, diskuse, používání komunitního kruhu...)
- zajišťuje a podporuje vstupování dětí do sociálně, kulturně i osobnostně různorodých vztahů (např. pravidelným obměňováním složení pracovních týmů), čímž výrazně přispívá realizaci sociálního učení
- při porušování pravidel důsledně aplikuje přirozené a logické důsledky, vyžaduje nápravu, nepoužívá tresty (ve smyslu odplaty za nesprávné chování)


Strategie výuky (vyučování a učení) - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit:
- rozumí podstatě vnitřní a vnější motivace k učení, nepoužívá nástroje vnější motivace, vyhýbá se manipulaci
- přibírá děti ke spoluúčasti, dává jim často na výběr
- při vlastní výuce učitel ustupuje do pozadí, vystupuje spíše v roli průvodce dětí učením než v roli řešitele a herce, velkou pozornost věnuje přípravě a následné reflexi průběhu vyučování
- vytváří příležitosti, aby se děti samy mohly stát „učiteli“ svých spolužáků
Domníváme se, že spíše než o osobním maximu by se mělo mluvit o osobním optimu.Hodnocení žáků - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit:
- hodnocení zásadně nepoužívá jako vnější motivaci (odměnu a trest), ale jedině jako zpětnou vazbu umožňující další efektivní učení
- záměrně a soustavně vede děti k sebehodnocení – jednak k individuálnímu sebehodnocení učeních pokroků, jednak k reflexi práce ve dvojicích a malých skupinách
- pro poskytování zpětné vazby se zaměřuje na průběh činnosti či na výsledek, nikdy nehodnotí osobu, její vlastnosti, nepoužívá nálepkování (ani pozitivní)
- v pravidelných intervalech poskytuje konzultace s rodiči, při nichž je přítomno dítě, které jako první referuje o výsledcích svého učení
- je si vědom, že nemusí být jediným ani hlavním zdrojem zpětné vazby (záleží to mj. na věku dětí)


Reflexe výuky - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit:
- reflexe se musí týkat také vývoje vztahů mezi dětmi ve třídě s následnou aktivitou, pokud zaznamenává jejich zhoršení
- využívá spolupráce s kolegy – např. pravidelná „diskusní odpoledne“ k určitým problémům, vzájemné návštěvy učitelů ve výuce
- pokud je ve třídě přítomen pedagogický nebo osobní asistent, využívá i cenné zpětné vazby od něj
- využívá možnosti přizvat rodiče k účasti na výuce s následnou možností zpětné vazbyKlima školy - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit:
- své výhrady a nesouhlas komunikuje přímo a neobviňujícím způsobem
- nevytváří a nepodporuje "kliky"


Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit:
- běžně akceptuje přítomnost další dospělé osoby ve své výuce a zužitkovává ji k získání zpětné vazby ke své práciProfesní rozvoj učitele - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Doplnit :
- je otevřený inovacím, jejich aplikace však není mechanická, přebírá je do své výuky se znalostí pozitiv i rizik a porozumění jejich smyslu i mechanizmu účinku
- má dobrou počítačovou gramotnost
- sleduje odbornou literaturu (ve svém oboru i v pedagogice a vývojové a pedagogické psychologii)
Domníváme se, že respektování etických principů nespadá do kategorie profesního rozvoje.
Postrádáme osobnostní rozvoj učitele – buď jako zvláštní kategorie nebo dohromady (profesní a osobnostní rozvoj). Kriterium by pak mohlo znít např.
- učitel pracuje na svém osobnostním rozvoji, např. formou sebezkušenostního výcviku (v průběhu VŠ přípravy i po nástupu do praxe)
Je podle Vás výčet profesních znalostí pro účely standardu vyhovující?
spíše ano
Učitelé by měli znát také aspoň základy vývojové psychologie, obecné zákonitosti učení a fungování mozku při učení a také znát a aplikovat poznatky z psychologie potřeb a motivace
Tudíž úvod navrhujeme rozšířit na „Obecné pedagogické a psychologické znalosti...“

Obsah standardu bude i v budoucnu revidován na základě získaných zkušeností. Jak často by podle Vás mělo v budoucnu docházet k přepracování standardu a jakým způsobem by k tomu mělo docházet?
Předpokládáme, že součástí přípravy standardu bude ověřování, co si učitelé pod obecnými kritérii představují, jak těmto abstraktním formulacím rozumějí (třeba dotazníkem, zda konkrétní činnosti a chování vyskytující se v práci učitelů je či není v souladu s abstraktně vyjádřeným kritériem).
V první fázi po zavedení standardu (možná už po dvou letech) bude třeba asi výzkumně ověřit, zda učitelé, kteří obhájili vyšší stupeň, mají opravdu srovnatelnou úroveň, aby se mohly udělat odpovídající úpravy.


Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse
- K podmínkám zavádění standardu počítáme také další práci na kurikulární reformě – revize požadavků na učivo v RVP by měla reflektovat požadavek jeho smysluplnosti pro děti.
- Jeden dávný výzkum uvádí, že jedním z rysů dobrého učitele je, že nehledá vysvětlení problému dítěte mimo své kompetence. To ovšem neznamená očekávat všemocnost učitele - musí znát také hranice svých možností (vědět, kdy a na koho se obrátit).
Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz