přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 138 vyplněný za organizaci Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci
PříspěvekNapsal: 09 črc 2009, 11:28 
Jste žena nebo muž?
muž

Platí o Vás, že jste:
- pedagog/pedagožka vysoké školy

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím za skupinu, která si mne vybrala, abych hovořil(a) jejím jménem.

Přesný název skupiny nebo organizace, za kterou budete hovořit:
Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Internetové stránky Vaší skupiny nebo organizace:
www.fp.tul.cz

Organizace, kterou reprezentujete, je:
- vysoká škola, nebo její část

Je podle Vás tvorba takto pojatého systému podpory profesního růstu učitelů v našem školství potřebná?
ano, v každém případě
Pracovníci fakulty se předně domnívají, že bude v otázce řešení standardu zásadní zachovat kontextuálnost k pregraduálnímu i dalšímu vzdělávání učitelů, k podmínkám práce učitelů a k modelu atestací, respektive k systému kariérního růstu.
Je nutné určit, kdo bude mít právo a pravomoci hodnotit dosažení kritérií standardu. Otázka prokazování dosažení kompetencí formulovaných v standardu bude zásadní, pokud se nebude jednat o "sbírání bodů" z kurzů DVPP.
Jako fakulta vítáme iniciativu a zejména si slibujeme inovace v pedagogické pregraduální přípravě učitelů v souvislostí s diskusí o standardu.

Klade současná společnost na učitele nějaké nové a náročné požadavky ve srovnání s dobou, kdy jste sami byli žáky?
ano
O nových požadavcích na učitele nelze pochybovat. Je nutné, aby učitelé nové požadavky nevnímali jako zátěž či zdroj pracovního stresu, ale jako výzvu, kterou umí řešit a je jim poskytnuta při jejím řešení odborná pomoc. Na řešení problémů nesmí být "sami".

V prvním kole diskuse učitelé popisovali, co by jim pomohlo lépe se soustředit na kvalitu výuky a vlastní profesní rozvoj. Kdybyste měl(a) Vy osobně rozhodnout, do jakých opatření se mají investovat miliardy korun ze státního rozpočtu s cílem zvýšit kvalitu učitelské práce a musel(a) byste seřadit následující položky podle priorit, jak byste je seřadil(a)? Každé z následujících položek smíte přiřadit pouze jedno číslo od 1 do 10. Každé číslo smíte použít pouze jednou (1 = nejvyšší priorita, 10 = nejnižší priorita).
- 1 - Podstatně zvýšit mzdy učitelům.
- 3 - Vytvořit takové podmínky (vzdělávací, legislativní i finanční), které zajistí, že na školách budou pouze kvalitní ředitelé, kteří budou případně i odvolatelní na základě objektivních kritérií kvality.
- 4 - Odstranit neodborné činnosti učitelů prostřednictvím pomocného personálu (dozory, kopírování, vybírání peněz na školní akce, evidence a inventarizace majetku, …).
- 2 - Zajistit kvalitnější nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výrazně navýšit příděl peněz školám na toto vzdělávání (kurzy).
- 5 - Sdílet praktické zkušenosti mezi učiteli a financovat odbornou kolegiální podporu učitelů navzájem (činnost uvádějící učitelů a mentorů, činnost učitelů-metodiků, oborových didaktiků, činnost navzájem se učících týmů učitelů).
- 9 - Výrazněji zohlednit další odborné činnosti učitelů, které však nesouvisejí přímo s výukou (například výrazněji snížit počet hodin výuky pro výchovné poradce, metodiky prevence, koordinátory ŠVP, koordinátory ICT apod.).
- 10 - Zlepšit materiální vybavení škol (pomůcky, učebnice, literatura, počítače, nábytek, …).
- 7 - Vytvořit lepší podmínky pro duševní hygienu učitelů (opatření zaměřená na předcházení vyhoření).
- 8 - Zajistit kvalitnější přípravné vzdělávání učitelů na fakultách, které je lépe připraví na školní praxi.
- 6 - Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní osvědčené metodické materiály.

Jak by podle Vás mohla probíhat odborná podpora učitelů, kteří budou usilovat o dosahování kritérií popsaných ve standardu? Kdo a jak by mohl tuto podporu účinně poskytovat?
JAK?
- vytvořit fungující systém dalšího vzdělávání učitelů
- semináře a workshopy vedoucí ke zkvalitnění vlastní didakticko-metodické práce učitele, rozšiřující jeho diagnostické schopnosti a dovednosti, rozšiřující jeho strategie k řešení nekázně, sociálně pat. jevů, k rozvoji pozitivního klimatu třídy, k rozvoji otevřenosti školy s veřejností
- tvorba odborné literatury, pracovních listů, metodických analýz ke konkrétním výše vyjmenovaným oblastem - zaměřeno obecně na učitele daného stupně školy a daného typu školy, zaměřeno konkrétně na učitele daného předmětu
- supervize členů odborného týmu přímo na škole u učitele - následně analýza jeho pedagigické činnosti, analýza silných a slabých stránek jeho pedagogického působení
- pomoc supervizorů s tvorbou portfólií učitelů

KDO?
- ministerstvem akreditovaná zařízení pro kontrolu standardu učitele. Akreditace by byla udělována po přísném výběru na základě daných kritérií. V těchto zařízeních (krajských) by byli zastoupeni zástupci VŠ a odborné pedagogické veřejnosti, vybraní učitelé či ředitelé škol, odborní mentoři a supervizoři
- zvážit restrukturalizace NIDV, nepřipustit, aby se DVPP stalo objektem komerčních zájmů neodborných firem
-jednalo by se o instituce na úrovni krajů


Jak by podle Vás mohl konkrétně probíhat proces sebehodnocení učitelů s použitím standardu?
Předpokládáme, že bude nutné zvážit odlišnost procesu sebehodnocení na jednotlivých úrovních prokazování standardu. Učitel se musí dozvědět, v jakých kompetencí je slabý a naopak silný, k jakým kurzům se má ještě přihlásit, jakou odbornou literaturu musí nastudovat, na koho se má se svými problémy konkrétně obrátit, kdo bude jeho mentorem, který mu na cestě profesního rozvoje pomůže.

Jakým způsobem by mělo probíhat prokazování, že učitel dosáhl některé úrovně standardu? Kdo a jakým konkrétním způsobem by se měl podílet na tomto procesu, aby prokazování bylo spolehlivé, důstojné a užitečné pro profesní rozvoj učitele? Navrhněte konkrétní postup:
Hodnotit musí tým - komise, nikoli jedinec. Složení komise by mělo záviset na úrovni standardu. V týmu by měl být zastoupen odborník z VŠ, širší odborná veřejnost, vybraní zástupci ČŠI, vybraní ředitelé či učitelé, ředitel dané školy, z níž je učitel, vybraní mentoři a supervizoři.
Hodnocení:
1. předložení pedagogického strukturovaného portfólia učitelem, hodnocení portfólia dle kritérií - komisionální hodnocení.
2. hodnocení vlastních vyučovacích hodin učitele na místě v jeho škole - komise, či vybraní zástupci, zejména akreditovaný mentor či supervizor
3. hodnocení ředitele školy
4. sebehodnocení učitele


Jak zajistit, aby práce se standardem nesvazovala originalitu a tvořivost jednotlivých učitelů a škol a jedinečnost každé pedagogické situace?
Standard musí jedinečnost, originalitiu a kreativitu učitelovy práce zahrnovat a pozitivně hodnotit. Je nutné, aby standard nebyl na jedné straně díky své přílišné konkrétnosti svazující a brzdící učitelův jedinečný přístup k práci, na druhé straně je nutné se vyvarovat neuváženě zobecňujících formulací v rámci definování standardu.

V současné době uvažujeme o třech úrovních standardu. Jak vysoká měsíční mzda učitele by byla pro Vás osobně dostatečně motivující pro dosahování jednotlivých úrovní standardu?
- při dosažení základní (povinné) úrovně standardu po 2 - 3 letech praxe: 30 000
- při dosažení vyšší (nepovinné) úrovně standardu po 5 - 10 letech praxe: 40 000
- při dosažení nejvyšší (nepovinné) úrovně standardu po dalších 5 - 10 letech praxe: 50 000

Jak by se podle Vás dala snížit nebo vyloučit další rizika, která byla pojmenována v prvním kole diskuse (nadměrná administrativní zátěž, formalismus apod.)?
- systém musí být dobře připravený, nelze jej "spustit" do dvou let a až na něm poznávat jeho slabiny
- systém musí mít předem zajištěnou dostatečnou finanční dotaci, aby nohl být realizován
- musí být k dispozici dostatek připravených mentorů a supervizorů, dalších odborníků
- pedagogické kompetence, kterých má učitel na jednotlivých úrovních dosahovat, musí být definovány konkrétně, srozumitelně, tak, aby mohlo být jejich dosažení ověřováno

Přístup k žákům - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- učitel se zajímá o různost žáků, o individualitu žáků, o různosti se žáky hovoří, chová se eticky a diplomaticky tak, aby nikdy nepoškodil čest žáka, jeho důstojnost, jeho osobnost
- učitel jasně definuje, jaké chování a jednání ze strany žáků k němu a ke spolužákům je neakceptovatelné

Komunikace a klima ve třídě - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- učitel aktivně spolupracuje s třídní či školní samosprávou či parlamentem
- učitel pořádá s třídou pravidelná diskusní setkání a zážitkové akce
- diskusní akce předem se žáky plánuje, vyhodnocuje a reflektuje, využívá zkušeností z těchto akcí v procesu učení a vyučování
- na akce zve zástupce odborné veřejnosti, regionální zástupce, rodičovskou veřejnost, vede k žáky k tomu, aby se aktivně podíleli na zaměření diskusí a zážitkových akcí

Strategie výuky (vyučování a učení) - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
střídá adekvátně vyučovací situace i vyučovací metody a organizační formy
- využívá ve výuce aktuální problémy ze světa dítěte
- vyučovací situace jsou problémovými úkoly - výzvami, které si vyžadují řešení, odpověď, reakci
- učení učitel chápe jako získávání zkušeností a restrukturalizaci původní zkušenostní mapy dítěte
- při vyučování využívá emocionalitu dítěte a sociální faktory skupiny
- při učení rozvíjí adekvátně kognitivní schopnosti žáka, dle jeho individuálních možností, nepřetěžuje paměť, ale cvičí ji
- učitel hledá v učivu mezipředmětové vztahy, pracuje s nimi

Hodnocení žáků - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- sleduje, jaký vliv má hodnocení na utváření sebeobrazu žáka
- vede žáky k sebehodnocení: žák je povinen zhodnotit, zdali cíl naplnil či nikoliv, případně proč nenaplnil, co musí změnit, aby příště k naplnění cíle došlo.
- učitel chápe hodnotící zprávu jako zpětnou vazbu pro jeho následné formulování cílů
- učitel zasazuje výsledek konkrétní vyučovací situace do širšího procesu učení a chování žáka. Tím žákovi ukazuje, že učení souvisí s jeho motivací, volními vlastnostmi, pílí, důsledností, vytrvalostí, otevřeností vůči novému, zvídavostí, ale i schopností spolupracovat, koncentrovat se
- učitel využívá hodnocení žáků ve skupině, která pracovala na společném úkolu - projektu
- učitel si zajišťuje pravidelná setkání s rodiči, kde je informuje o výsledcích žáků v učení

Reflexe výuky - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- učitel reflektuje dosažení cíle výuky, postup žáků, jak cíle dosahují
- učitel reflektuje sociální chování v průběhu učení u jednotlivých žáků
- učitel sleduje a hodnotí volní vlastnosti žáka
- učitel vede o každém žákovi vlastní osobní složku, která reflektuje žákovo učení, chování, jednání, motivaci

Rozvoj školy a ŠVP - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- učitel spolupracuje s vybranými odborníky jeho oboru v širším okolí a zve je do výuky, případně zprostředkovává kontakt žáků s nimi
- učitel se podílí na plánování a realizací slavností, prezentací školy
- učitel využívá profesního zaměření rodičů žáků ve výuce, případně je zve do výuky, využívá jejich asistence
- učitel spolupracuje na vydávání školního časopisu či utváření webu
- učitel zná a je ve spojení s vybranými neziskovými organizacemi či občanskými sdruženími regionálního či celostátního významu, jejich činnost využívá při výuce, případně spolupracuje se žáky na jejich projektech, aby žáky vedl k utváření občanských postojů a kompetencí a k naplňování rozvoje občanské společnosti


Klima školy - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- učitel zná metody diagnostiky klimatu třídy, zjišťuje jej, vyhodnocuje a činí optaření k jeho zlepšování
- učitel přispívá k vytváření situací, kdy se žáci školy pravidelně a často setkávají, prezentují své výstupy společných projektů a témat, které jsou v jednotlivých ročnících zpracovávány na úrovni daného stupně
- učitelé a ředitel školy podporují konání shromáždění, kde se plánují akce školy, zapojení školy do širších společenských akcí
- učitelé a ředitelé školy se pravidelně schází se školní samosparávou či parlamentem
- učitelé a ředitelé škol se účastní výměnných programů Comenius či dalších programů
- učitelé a ředitelé škol podporují školní korespondenci se školami, městy a dalšími vybranými institucemi, s nimiž jsou partneři (domácími i zahraničními)
- učitelé a ředitelé škol podporují setkávání svých žáků s kolegy, žáky, vybranými zástupci škol, měst, zemí, kteří jsou jejich partnery
- učitelé a ředitelé škol spolupracují s vydavateli místních či regionálních, popřípadě odborných periodik
- učitelé a ředitelé škol budují vlastní webové portály, kde prezentují své výsledky učení a náměty na další projekty či úkoly


Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- na základě iniciativy ředitele se pravidelně setkává s kolegy svého oboru i s kolegy oborů příbuzných, koordinuje s nimi vzdělávací plán a vzdělávací činnosti tak, aby docházelo k naplňování podpory mezipředmětových vztahů ve výuce, případně s nimi plánuje společné vyučovací bloky
- domníváme se, že umožňovat rodičům aktivní vstup do výuky nemůže být předmětu standardu

Profesní rozvoj učitele - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- učitel vytváří vlastní vyučovací pomůcky, pracovní listy
- učitel se seznamuje s aktuálním stavem pedgogické diskuse na odborných webových portálech, čte základní pedagogická periodika určená učitelské veřejnosti, případně sám v nich publikuje
- učitel se pravidelně zúčastňuje kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků


Je podle Vás výčet profesních znalostí pro účely standardu vyhovující?
spíše ne
Je otázkou, zdali standard může být vymezen pouze znalostmi. Předpokládáme, že uvedenými znalostmi disponuje již absolvent učitelského studia. Standard se musí opírat ne o znalosti, ale mnohem více o dovednosti a kompetence.

Jaké další oblasti by podle Vás měl standard obsahovat? A jaká kritéria by měla být obsažena v těchto oblastech?
Výraznější akcent na komunikativní dovednosti učitelů.

Obsah standardu bude i v budoucnu revidován na základě získaných zkušeností. Jak často by podle Vás mělo v budoucnu docházet k přepracování standardu a jakým způsobem by k tomu mělo docházet?
Standard by neměl měnit zásadně svoji podobu, měl by být doplňován o nové kompetence učitele.
Revize standardu: jednou za 3 roky, na základě širší diskuse s právem zapojení učitelů, ředitelů, ČŠI, rodičovské veřejnosti, odborné veřejnosti, zřizovatelů škol, MŠMT, dalších profesních organizací a korporací

Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse
- k diskusi o standardu chybí vstupní analýza, jakási vstupní zprávu o stavu a cílech, co si od standardu slibovat
- přípravy standardu by měly vycházet ze současné legislativy, držet se možného - chybí právní uchopení
- měly by být časově rozvrženy výstupy; tvorba standardu je "velké sousto", které musí být dobře rozvrženo, naplánováno. Musí být určeny zodpovědné osoby za jednotlivé úkoly. Konkrétnější reakce budou moci být vysloveny až po zveřejnění první verze standardu. Na ni bude moci učitelská a odborná pedagogická veřejnost reagovat již konkrétněji. Měly by být určeny zodpovědné komise za definování jednotlivých částí standardu. Jedná se dnes již o tak specializované pedagogicko-psychologické problémy, že "jeden člověk" nemůže definovat klíčové výstupní pedagogické kompetence ve všech oblastech. S daným odborníkem, respektive jeho týmem by potom měla být vedena diskuse. Týmy by v další části společně definovaly standard, aby se dané kompetence neopakovaly, na druhé straně aby se prolínaly.
Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotazník číslo 138 vyplněný za organizaci Fakulta přírodověd
PříspěvekNapsal: 10 črc 2009, 14:48 
Tohle stanovisko mě potěšilo, protože za ním je patrné promýšlení celého tématu. Vyjádření fakult bude jistě mít váhu a také je důležité, aby se názory odborníků u nás dobře opíraly o argumenty, neboť jinak diskuse nikam nevedou.
Vidím však dva problémy, o kterých se bude jistě hodně diskutovat a nebude to snadné:
Zástupci z TU Liberec píšou:
"Je nutné, aby standard nebyl na jedné straně díky své přílišné konkrétnosti svazující a brzdící učitelův jedinečný přístup k práci, na druhé straně je nutné se vyvarovat neuváženě zobecňujících formulací.."
To je určitě pravda a právě to hledání hranice mezi potřebnou konkrétností a přitom obecností, která dává svobodu nutnou pro kvalitní práci, tu bude třeba společně ohledávat a patrně nějak otestovat: Totiž asi každý osobně máme jinde vhodnou míru konkrétnosti: někteří lidé podle své povahy uvažují i důležitých věcech především na základě hodně konkrétní představy a bez ní považují úvahy za větrné zámky a za nepoužitelné vize, ale jiný typ lidí s tím naopak pracuje snadno, a také to vede k dobrým výsledkům, jenom ta konkrétnost u nich nastává až později. Obvykle si tyto dva typy vzájemně málo rozumějí a to může bránit společnému dohodnutí na právě optimální míře konkrétnosti.
Podám tu příklady ze stanoviska z Liberce - ne jako nějakou odmítající kritiku, ale abych ukázal, co mám na mysli slaďováním názoru na obecnost-konkrétnost:
Na úrovni obecnosti, která by mně osobně postačila a vyhovovala, je komentář k přístupu k žákovi
"- učitel se zajímá o různost žáků, o individualitu žáků, o různosti se žáky hovoří, chová se eticky a diplomaticky tak, aby nikdy nepoškodil čest žáka, jeho důstojnost, jeho osobnost
- učitel jasně definuje, jaké chování a jednání ze strany žáků k němu a ke spolužákům je neakceptovatelné
"
Nepotřeboval bych zde a vadily by mi tu požadavky moc konkrétní, kdyby tu stálo např. "sepisuje se žáky řád chování ve třídě“, nebo „volí pro různě založené žáky různé pro ně vhodné domácí úkoly propojující výuku s jejich rodinným zázemím", aby například učitel respektoval různost domácích podmínek u různých žáků. To by bylo na standard platný pro všechny moc konkrétní. Ty konkrétní podoby bych měl umět jako učitel domyslit a podle potřeb svých žáků a školy provádět.
- Nad každou formulací ve standardu bude dobré si výslovně říct, zda nevyžaduje nějakou aktivitu, kterou učitel může provádět úplně jinak, a přece stejně vhodně, nebo zda taková aktivita je vůbec potřebná. Někdo třebas vůbec domácí úkoly dávat nebude... To je asi jasné.

Ale nedaleko za tím v komentářích čtu naopak návrh hodně konkretizující, který by asi leckoho svazoval:
"- učitel spolupracuje na vydávání školního časopisu či utváření webu"
I když je velmi pravděpodobné, že školy budou ta prostředí pro uplatnění žáků mít, kdoví, zda některé nebudou mít třebas své kabelové vysílání v televizi - a formulace standardu to má taky zahrnout, protože není dobré riskovat, že posuzovatelé učitelovy práce (včetně něho samého) by se někde mohli moc doslovně držet "předpisu". Rozhodování posuzovatelů učitelovy práce nemá navíc mít za úkol napravovat nějaké nedostatky formulací standardu.

Když Angličané připravovali Národní kurikulum, uvedli v materiálech i nepovinné informace (programy pro výuku), ale tušíce asi, jak učitelé čtou a přijímají úřední lejstra, dali pod ně na každou stránku podtisk "Toto je nepovinná, nabídková součást materiálu", či něco v tom smyslu. (A to se v Anglii v začátku 90. let učitelé bouřili proti novotám i odborářsky - a přitom soustředěně, fundovaně a velmi konstruktivně.)

Myslím, že v standardu bude užitečnější ta obecnější úroveň požadavků – učitel, který chce být dobrý, by jistě měl ovládat zobecňující myšlení, porozumět obecným požadavkům a pak si sám nebo ve spolupráci s kolegy pod nimi představit naplnění svými výukovými a jinými aktivitami. To se mi zdá jako další dobrý standard pro posuzování kvality jeho práce. Kdo se umí jen držet doslovně učebnice nebo předpisu a chce být příliš doslovně veden návodem k práci, nemívá ani schopnost například respektovat právě ty různé možnosti a nadání nebo nenadání svých žáků.
Pro posuzovatele výkonu učitele (jeho ředitele, inspektora) bude přiměřená obecnost formulací standardu také výzvou: abychom neměli nějaké "komise" plné úzkoprsých plničů předpisů, ale spíše aby učitelovu práci posuzovali zasvěcení, rozumně uvažující lidé, kteří sledují cíle vzdělávání a chtějí vidět cesty a nástroje, jimiž učitel k nim děti vede.
Ale možná že školský terén dnes potřebuje tu konkrétnost a návodnost, pokud je těch tvořivých a samostatných učitelů zatím málo. Pak by se to mohlo obbstarat tak, že Standard výslovně (v preambuli) stanoví, že konkrétní požadavek může být naplněn i jinými aktivitami nebo kvalitami práce učitele, než jaké jsou v Standardu uvedeny, pokud tyto aktivity a kvality povedou žáky k cílům stanoveným v RVP a ŠVP a nebudou žáky poškozovat.

Myslím, že za úvahu ještě stojí to, jak dalece budeme chtít oficiálně "zaručit" správnost posouzení kvality učitelovy práce:
Možná bychom si měli dát těžký úkol, že nebudeme prosit státní instituce (tedy skupinu úředníků a najatých zaměstnanců), aby posuzovali, jak je dobrá práce některého učitele, který je možná desetkrát schopnější a moudřejší než "stát". Vůbec bych nereguloval posuzovací pravomoc tím, že ji svěřím osvědčeně nevýkonným státním strukturám, ale radši bych viděl, že se časem podaří dobře připravit (a vybírat!) ředitele, kteří budou s to vzít na sebe odpovědnost za výběr, podporu a růst svých učitelů k naplnění standardu (ovšemže to souvisí s celkovou reformou poměrů ve školství: peněz je za hodně vysokou odpovědnost třeba dostávat hodně. Bez toho se schopní lidé do školství hrnout nebudou a málo schopní pokazí sebelepší programy.)
Dobrý posuzovatel není ten, kdo na to dostal shora razítko, ale kdo to zdola umí a koho dokážeme postihnout za to, když šidí. Že by se u nás dařilo postihnout velké šíbry, to nikde nevidím. Proto pravomoc odměn a sankcí má být svěřována co nejníže: tam, kde se vykonává dílo samo. Tak se vyhneme rozsáhlejší korumpovanosti, i když tu a tam někdo přítelíčkovi pomůže víc, než si ten zaslouží.
Vsadil bych na to, že posuzovatelovo hodnocení práce učitele má být veřejně dostupné. Nikoli snad různé materiály a hovory během doby, ve které učitel usiluje o dosažení některé z úrovní standardu, ale jakmile ji má mít přiznanou (a s tím má dostat i lepší plat), mělo by závazné vyjádření ředitele nebo výše i inspektora být na webu školy, s podpisem posuzovatele. Aby bylo těžké být nespravedlivý, nebo nadržovat, a hlavně aby bylo nutné podávat jasné evidence: čím je dosvědčeno, že ten a ten učitel naplnil který požadavek standardu. Tím se nejen odrazí pomlouvači a závistníci, ale celkově by se i zvýšila informovanost veřejnosti kolem školy i ve škole o tom, co je to dobře pracovat jako učitel.

K poskytování služeb, kursů, dopomoci učitelům při profesním rozvoji: Možná některý soukromý subjekt vzdělávající učitele nebo poskytující služby školám není dost dobrý - ať na to školy přijdou radši samy. Např. díky tomu, že si školy o kvalitních kursech povědí, anebo bohužel je amatérsky vedené kursy nebo zpackaný mentoring nedovedou k naplnění požadavků standardu! Anebo si možná vyberou či odmítnou poskytovatele DVPP na základě toho, že třebas fakulty a další subjekty budou na základě skutečně informovaného a profesionálního posouzení informovat školskou veřejnost o tom, jak který subjekt dělá svou práci dobře – samozřejmě se opřou o požadavky standardu. Ale dostávat právo schvalovat nebo neschvalovat některé poskytovatele DVPP, nebo dokonce mít DVPP jako monopolní právo, to by vedlo v našem nevyrovnaném školství vždy k celkově mizernému výsledku. A v jiných stanoviscích v druhém kole diskuse taková představa monopolního a posvěceného vzdělavatele několikrát zazněla...

Každopádně doufám, že stanovisko z Liberce pomůže k celkově úspěšnému vývoji standardu učitelovy práce.


Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz